Accesul la informatii de interes public si transparenta decizionala conform Legii nr.544/12.10.2001 şi Legii nr.52/03.02.2003

 

Prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau modul de exprimare a informatiei.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:
- informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;
- informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate potrivit legii;
- informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale potrivit legii;
- informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
- informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori dse pune in pericol viata , integritatea corporala, sanatatea unei persoane, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
- informatiile privind procedurile juridice, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;
- informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor;

Orice persoana are dreptul de a solicita si de a obtine de la autoritatile si institutiile publice, informatii de interes public adresate in scris sau verbal.
Solicitarea in scris a informatiei de interes public sau a reclamatiei administrative, se face folosind modelele formularelor tip ale cererii de informatii de interes public si ale reclamatiei administrative, care se pot descarca de aici:

Termenele pentru comunicarea in scris a unui raspuns solicitantilor de informatii de interes public sunt:
- 10 zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public solicitate, daca aceasta a fost identificata in acest termen;
- 10 zile lucratoare pentru anuntarea solicitantului ca termenul initial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informatiei solicitate;
- 30 de zile lucratoare pentru comunicarea informatiei de interes public identificate peste termenul de la punctual a);
- 5 zile lucratoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informatiei solicitate si a motivarii refuzului;

In cazul in care o persoana considera ca dreptul privind accesul la informatiile de interes public a fost incalcat , aceasta se poate adresa cu reclamatie administrative conducatorului institutiei publice careia i-a fost solicitata informatia.
Persoana ce se considera vatamata in drepturile sale poate depune reclamatie administrativa in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta a refuzului explicit sau tacit al angajatilor institutiei publice pentru aplicarea prevederilor legii.
In cazul in care reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se considera lezat intermen de 15 zile de la depunerea reclamatiei administrative, mentionindu-se si sanctiunile disciplinare aplicate in cazul functionarului vinovat.
Pentru analiza reclamatiilor administrative ale persoanelor, vizind nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 la nivelul fiecarei institutii publice se constituie o comisie de analiza privind incalcarea dreptului de acces la informatiile de interes public.

Potrivit prevederilor Legii 544/2001 şi Legii 52/2003 structura responsabilă, în cadrul instituţiei, de difuzarea informaţiilor de interes public şi pentru relaţia cu societatea civilă este Compartimentul de Relaţii Publice şi Integrare Europeană al Primăriei Comunei.

© Copyright 2012 STEEL WARRIOR All Rights Reserved.